Artikel 1: 
Algemeen
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de werkzaamheden van Jobarco Arbo Advies & Training, gevestigd en kantoorhoudend te Wormerveer, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69116210, hierna te noemen: Jobarco Arbo Advies & Training.
Definities
Jobarco Arbo Advies & Training, statutair gevestigd te Wormerveer, 1521 PS, Witte Vlinderweg 36 b, zich bezighoudende met advieswerkzaamheden, 
administratieve ondersteuning en daaraan gerelateerde opleidingen, rapporten en producten.
Offerte:
Een vrijblijvende aanbieding, waarin de door Jobarco Arbo Advies & Training ten behoeve van de verzoekende onderneming te verrichten 
prestatie wordt beschreven, waarbij tevens de vergoeding wordt genoemd welke wordt bedongen voor de te verrichten werkzaamheden, 
evenals de voorwaarden die betreffende de uitvoering van de werkzaamheden van toepassing zijn.
Wederpartij:
Iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon, die met Jobarco Arbo Advies & Training een overeenkomst heeft afgesloten,
dan wel wenst af te sluiten.
Opdrachtgever:
Iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon, die door Jobarco Arbo Advies & Training aan hem/haar uitgebrachte offerte ondertekend 
retourneert, daarmee blijk gevend Jobarco Arbo Advies & Training de beschreven werkzaamheden te willen laten uitvoeren.

Overeenkomst:
De in dit artikel genoemde geretourneerde en door Jobarco Arbo Advies & Training en opdrachtgever ondertekende offerte.
Project:
Aanduiding voor het totaal aan werkzaamheden als voorgesteld of overeengekomen tussen partijen, en te verrichten door Jobarco Arbo Advies & Training.
Artikel 2: Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1 De voorwaarden hebben betrekking op elke aanbieding/offerte en elke overeenkomst tussen Jobarco Arbo Advies & Training en opdrachtgever, 
voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en Jobarco Arbo Advies & Training.
2.3 Jobarco Arbo Advies & Training wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van opdrachtgever af en aanvaardt slechts afwijkingen 
van deze Algemene Voorwaarden, indien Jobarco Arbo Advies & Training schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2.4 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, welke Jobarco Arbo Advies & Training met derden zal hebben af te sluiten, 
dan wel dient af te sluiten in verband met de uitvoering van de door haar beschreven werkzaamheden.
Artikel 3: Offertes
3.1 Iedere offerte van Jobarco Arbo Advies & Training is vrijblijvend, tenzij schriftelijk in de offerte anders is overeengekomen en 
moet steeds als één ondeelbaar geheel worden beschouwd.
3.2 Alle in de offerte verwerkte gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en 
mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
3.3 De offerte zal steeds zijn gebaseerd op de informatie, welke voor het opstellen ervan is verstrekt door de wederpartij. 
De wederpartij staat ervoor in, dat Jobarco Arbo Advies & Training kan uitgaan van het feit dat de aan haar voor de opzet en uitvoering 
verstrekte essentiële informatie ook correct is. Onzorgvuldigheid ter zake gegevens verstrekken zal nooit leiden tot een verwijtbaarheid, 
welke Jobarco Arbo Advies & Training kan worden toegerekend.
3.4 De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief btw en reiskosten, tenzij anders vermeld en gelden in Euro’s.
3.5 De opdrachtgever geeft derden, die bij de uitvoering van de opdracht zouden moeten worden betrokken, geen toestemming tot een 
dergelijke uitvoering, dan na overleg met en schriftelijke goedkeuring van Jobarco Arbo Advies & Training.
3.6 Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere kosten, die van overheidswege op de ten behoeve van de aangeboden of geleverde diensten 
of de daarin verwerkte expertise, na de offerte of het tot stand komen van de overeenkomst zijn ingevoerd of verhoogd, worden aan de 
wederpartij in rekening gebracht.
3.7 Indien de Cao-lonen van werknemers binnen de bedrijfstak, waarin Jobarco Arbo Advies & Training opereert, of waarin de ondernemingen, 
waarvan Jobarco Arbo Advies & Training zich zal bedienen bij de uitvoering van haar werkzaamheden, doorgaans opereren, worden verhoogd, 
is Jobarco Arbo Advies & Training bevoegd de daaruit voortvloeiende hogere kosten van de te verrichten werkzaamheden in rekening te brengen 
aan de wederpartij, die verplicht is deze kosten te betalen.
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Jobarco Arbo Advies & Training zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, evenals in overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren, waarbij de ten tijde van de uitvoering bekende stand der wetenschap als maatgevend geldt voor de te hanteren kwaliteitsnormen.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit noodzakelijk maakt, heeft Jobarco Arbo Advies & Training het recht 
bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Daarbij is het oordeel van Jobarco Arbo Advies & Training maatgevend.
4.3 De kosten van niet bij de opdracht aangegeven of omschreven werkzaamheden, zijn slechts dan in de prijs begrepen wanneer dit uitdrukkelijk 
bij de opdracht is overeengekomen.
4.4 Op de wederpartij rust de plicht om ten behoeve van de door Jobarco Arbo Advies & Training te verrichten werkzaamheden alle gegevens te 
verstrekken die voor de uitvoering daarvan noodzakelijk zijn, of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat zij 
noodzakelijk kunnen zijn.
4.5 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jobarco Arbo Advies & Training zijn verstrekt, 
heeft Jobarco Arbo Advies & Training het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende 
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 De wederpartij zal aansprakelijk worden geacht voor alle schade en kosten welke voortvloeien uit het onjuist aanleveren van de voor de 
uitvoering van de opdrachten vereiste gegevens, evenals voor die kosten welke voortvloeien uit een gebrekkige coördinatie, voor zover 
die van de wederpartij mag worden verwacht, of het onvoldoende voorhanden zijn van overeengekomen faciliteiten vanwege de wederpartij.
4.7 Jobarco Arbo Advies & Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever 
verstrekte gegevens, waaronder begrepen teksten, tekeningen, schema’s, berekeningen, beschrijvingen e.d. in welke vorm dan ook aangeleverd. 
De hieruit eventueel voortkomende meerkostenzijn voor rekening van opdrachtgever.
4.8 Jobarco Arbo Advies & Training zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade van welk aard ook, en op welke wijze ook maar ontstaan.
Indien er geen op- of aanmerkingen zijn gemaakt, binnen dertig dagen na datering van de desbetreffende verslagen, of zoveel eerder als bedoelde
stukken op enigerlei bijeenkomst van partijen, waar opnieuw schriftelijke verslaggeving heeft plaatsgevonden, ter sprake zijn gebracht.
4.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Jobarco Arbo Advies & Training de uitvoering van onderdelen 
die tot een volgende, dan wel andere fase behoren, opschorten dan wel weigeren aan te vangen, totdat de wederpartij de resultaten van de 
daaraan voorafgaande fase schriftelijke heeft goedgekeurd en de overeengekomen vergoeding daarvoor heeft betaald.
4.10 De schriftelijke vastlegging door Jobarco Arbo Advies & Training in de vorm van werksessie- en stuurgroepverslagen zijn voor alle partijen
bindend indien er geen op- of aanmerkingen zijn gemaakt, binnen dertig dagen na datering van de desbetreffende verslagen, of zoveel eerder 
als bedoelde stukken op enigerlei bijeenkomst van partijen, waarbij opnieuw schriftelijke verslaggeving heeft plaatsgevonden, ter sprake zijn gebracht.
4.11 Jobarco Arbo Advies & Training behoudt zich het recht voor om een andere adviseur in te zetten, indien dat ter beoordeling van 
Jobarco Arbo Advies & Training, dit voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk wordt geacht. 
Daarbij verplicht Jobarco Arbo Advies & Training zich ertoe de deskundigheid niet te doen verminderen, noch de continuïteit van de 
uitvoering van de bedongen werkzaamheden ongunstig te beïnvloeden.
4.13 Indien Jobarco Arbo Advies & Training onverhoopt een project c.q. cursus moet annuleren/verschuiven worden opdrachtgever en ingeschrevenen
daarvan op de hoogte gebracht. In dat geval is opdrachtgever vrijgesteld van betaling.
4.14 Annulering van projecten of cursussen als onderdeel daarvan kan door opdrachtgever plaatsvinden tot 1 week voor de aanvang van de 
eerste aanvangsdatum zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht; binnen de termijn van 1 week is de volledige overeengekomen 
betalingsverplichting verschuldigd.
4.15 Indien op initiatief van opdrachtgever projecten en/of cursussen worden verschoven en/of enige andere wijziging worden doorgevoerd
zullen de extra kosten in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.
Artikel 5: Contractsduur: uitvoeringstermijn
5.1 De tussen partijen aangegane overeenkomst geldt voor de duur welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5.2 Blijkt, gedurende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, dat onvoorziene omstandigheden zullen leiden tot een overschrijding 
van de overeengekomen termijn, en is de daardoor ontstane vertraging te wijten aan de wederpartij, zonder dat sprake is van overmacht, 
dan worden de daardoor optredende extra kosten ten hoogst gelijk gesteld aan een percentage dat gelijk is aan het percentage van de optredende
tijdsoverschrijding.
5.3 Indien de termijnoverschrijding op enigerlei wijze toe te schrijven is aan Jobarco Arbo Advies & Training, leidt dat niet automatisch 
tot het ontbinden van de overeenkomst en is Jobarco Arbo Advies & Training niet gehouden tot schadevergoeding van welke aard dan ook.
Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke realisatie van de werkzaamheden het noodzakelijk is 
om deze te wijzingen, dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst op bovengenoemde wijze wordt aangevuld of gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing
van de bedongen werkzaamheden daardoor worden beïnvloed. Jobarco Arbo Advies & Training zal het recht hebben om aan de wederpartij zo spoedig 
mogelijk en in redelijkheid een nieuwe termijn voor te stellen.
6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft voor de wederpartij, zal 
Jobarco Arbo Advies & Training de wederpartij op dat gebied vooraf inlichten.
6.4 Indien een vast honorarium is overeen gekomen, zal Jobarco Arbo Advies & Training daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling 
van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg geeft.
6.5 Als meerwerk wordt beschouwd al wat: a. door Jobarco Arbo Advies & Training en opdrachtgever wordt overeengekomen tijdens de uitvoering van 
de overeenkomst, al dan niet schriftelijk vastgelegd, b. boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden
wordt geleverd en/of aangebracht; c. door Jobarco Arbo Advies & Training boven de, of in afwijking van de in het contract of de opdrachtbevestiging
uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
6.6 Een overeenkomst of wijziging daarvan komt tot stand, zodra een opdracht door Jobarco Arbo Advies & Training schriftelijk is bevestigd of
zodra opdrachtgever een aanbieding van Jobarco Arbo Advies & Training schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 7: Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van 
elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien de wederpartij deze als zodanig heeft aangemerkt. 
Of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2 Indien geen overeenkomst tot stand komt of een overeenkomst wordt beëindigd of een einde neemt, zullen Partijen de van de wederpartij 
ontvangen informatie onverwijld voor eigen rekening aan de andere partij retourneren.
7.3 De geheimhoudingsperiode zal nimmer twee jaar na de datum van de eindfactuur overschrijden.
Artikel 8: Intellectuele eigendom
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Jobarco Arbo Advies & Training zich de rechten en bevoegdheden voor, 
die haar toekomen op grond van de auteurswet.
8.2 Alle door Jobarco Arbo Advies & Training verstrekte stukken en gegevens, zoals rapporten, adviezen, handboeken e.d., zijn uitsluitend 
bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever/wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Jobarco Arbo Advies & Training worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, anders dan noodzakelijk 
moet worden geacht inhet kader van de normale bedrijfsvoering door de wederpartij gevoerde onderneming.
8.3 Jobarco Arbo Advies & Training behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden eventueel optredende toename 
van de te hare beschikking staande kennis van zaken voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie 
ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 9: Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Jobarco Arbo Advies & Training onafhankelijke omstandigheid, als gevolg 
waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Jobarco Arbo Advies & Training kan worden verlangd.
9.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, ontbreken van transportmogelijkheden, onvoldoende aanvoer van gegevens, brand, 
overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers dan wel derden, evenals wanprestatie gepleegd door toeleveranciers, dan wel 
door derden die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn ingeschakeld.
9.3 Indien de overmacht naar het oordeel van de leverancier van tijdelijke aard is, heeft deze het recht zijn prestatie op te schorten,
totdat de overmachtsituatie is opgeheven. De wederpartij is niet gerechtigd dan de overeenkomst op te zeggen, dan wel te doen ontbinden.
9.4 Indien Jobarco Arbo Advies & Training van oordeel is, dat de overmachtsituatie van blijvende aard is, zal Jobarco Arbo Advies & Training 
dat aan de wederpartij schriftelijk mede delen en kan Jobarco Arbo Advies & Training een ontbinding van de overeenkomst inroepen zonder gehouden 
te zijn tot enig schadevergoeding.
9.5 Indien Jobarco Arbo Advies & Training bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en 
is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Jobarco Arbo Advies & Training is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten welke veroorzaakt zijn door: onzorgvuldig gedrag 
van de wederpartij en/of diens personeel en/of andere door de wederpartij ingeschakelde personen; schending van octrooien, licenties en/of 
andere intellectuele eigendomsrechten, van derden, als gevolg van gebruik van door of namens de wederpartij verstrekte gegevens.
10.2 Jobarco Arbo Advies & Training is voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het door de wederpartij doen verrichten 
van werkzaamheden, ter zake het door Jobarco Arbo Advies & Training, uit te voeren project, van welke aard dan ook, zonder medeweten van
Jobarco Arbo Advies & Training.
10.3 Evenmin aanvaardt Jobarco Arbo Advies & Training aansprakelijkheid in geval dergelijke werkzaamheden in opdracht of onder toezicht 
van een door de wederpartij aangestelde deskundige geschieden.
10.4 Jobarco Arbo Advies & Training verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming 
met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, doch kan geen garantie geven met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden.
10.5 De wederpartij vrijwaart Jobarco Arbo Advies & Training voor schade geleden ter zake door derden.
10.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid geldt niet, indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld 
van Jobarco Arbo Advies & Training, waarbij het te vergoeden bedrag niet hoger kan zijn dan de aangegeven waarde van de ter zake uitgebrachte 
offerte cq overeengekomen contract en/of vergoeding.
10.7 Jobarco Arbo Advies & Training is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade en schade 
t.o.v. derden.
10.8 Jobarco Arbo Advies & Training is niet aansprakelijk voor het door haar ter beschikking gestelde personeel of derden. 
Indien opdrachtgever aannemelijk maakt dat bepaalde personeelsleden niet over de toegezegde vakbekwaamheid beschikken zullen deze
binnen redelijke termijn door Jobarco Arbo Advies & Training worden vervangen.
10.9 Opdrachtgever vrijwaart Jobarco Arbo Advies & Training voor alle kosten, schade en interesten die voor Jobarco Arbo Advies & Training 
ontstaan als direct of indirect gevolg van claims van derden tegen Jobarco Arbo Advies & Training met betrekking tot gebeurtenissen, 
daden of voorvallen waarvoor Jobarco Arbo Advies & Training niet aansprakelijk is volgens deze Algemene Voorwaarden
Artikel 11: Klachten
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen 
na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Jobarco Arbo Advies & Training.
11.2 Deze klachten worden systematisch vastgelegd in een kwaliteitsrapportage en daarna in overleg met de wederpartij afgehandeld.
11.3 Indien een klacht door Jobarco Arbo Advies & Training gegrond wordt geacht, zal deze de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals 
overeengekomen, tenzij mocht blijken dat de nakoming van de overeenkomst ter zake voor de wederpartij geen zin (meer) heeft. 
In dat laatste geval dient door de wederpartij daarvan schriftelijk melding te worden gemaakt aan Jobarco Arbo Advies & Training, 
waarna Jobarco Arbo Advies & Training de juistheid van een dergelijke melding zal beoordelen. Van aansprakelijkheid zijdens
Jobarco Arbo Advies & Training zal geen sprake zijn, zolang redelijkerwijs de nakoming van Jobarco Arbo Advies & Training 
als zinvol wordt beschouwd.
11.4 Indien mocht blijken dat nakoming van de overeengekomen dienstverlening inderdaad niet meer zinvol dan wel mogelijk is, 
zal Jobarco Arbo Advies & Training slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen als aangegeven in artikel 10 van 
deze algemene voorwaarden.
Artikel 12: Overeengekomen vergoedingen
12.1 De overeengekomen prijs is de prijs of het tarief genoemd in de offerte, overeenkomst of in de opdrachtbevestiging van 
Jobarco Arbo Advies & Training.
12.2 Is er sprake van een project tegen een vaste prijs, dan wordt in de offerte vermeld op welke wijze de betaling zal zijn geregeld. 
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zal in dat geval betaling plaats vinden in en aantal nader vast te stellen termijnen.
12.3 Wanneer geen bepaalde prijs is overeengekomen voor de door Jobarco Arbo Advies & Training te verrichten werkzaamheden, 
dan zijn de Jobarco Arbo Advies & Training tarieven van toepassing zoals deze gelden ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden. 
Daarnaast zijn reiskosten in de ruimste zin van het woord verschuldigd. Verrekening vindt plaats op basis van nacalculatie.
12.4 Werkzaamheden, die op basis van dag(deel)tarieven worden verrekend, worden in overleg, al dan niet periodiek, gefactureerd. 
Facturen worden gespecificeerd per uur of per dagdeel, met een toelichting op de verrichte werkzaamheden.
12.5 Indien Jobarco Arbo Advies & Training met de opdrachtgever een dagtarief is overeengekomen, is, niettegenstaande deze overeenkomst, 
Jobarco Arbo Advies & Training gerechtigd tot indexering van het overeengekomen dagtarief, indien het algemeen prijspijl 
daartoe aanleiding biedt. Jobarco Arbo Advies & Training mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Jobarco Arbo Advies & Training 
kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ter zake lonen en kosten.
12.6 Jobarco Arbo Advies & Training zal jaarlijks per 1 februari, zonder nadere berichtgeving, een indexering doorvoeren op de dagtarieven, 
gelijk aan de prognose van de ontwikkeling van de loonkosten. Afwijkende afspraken zullen schriftelijk aan de wederpartij worden meegedeeld.
Artikel 13: Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Jobarco Arbo Advies & Training aan te geven wijze 
en in de valuta waarin is gefactureerd.
13.2 Na het verstrijken van deze 14 dagen is de wederpartij in verzuim. Als dan is deze vanaf het moment van het intreden van het 
verzuim een rente verschuldigd over het totaal opeisbare bedrag van 1% per maand, tenzij de  Wettelijke rente hoger is dan 
genoemd percentage, in welk geval de wettelijke rente zal gelden.
13.3 Korting c.q. schuldvergelijking is niet toegestaan.
13.4 Iedere betaling door de wederpartij verricht, strekt primair tot voldoening van de door hem verschuldigde interest, evenals 
tot voldoening van de door Jobarco Arbo Advies & Training gemaakte eventuele invorderingskosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht 
op de openstaande vorderingen.
13.5 Indien de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat er beslag 
op een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; b. komt te overlijden; c. overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een 
belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van het bedrijf in een op te richten of al bestaande vennootschap, dan wel overgaat
tot wijziging van de doelstelling van het bedrijf; d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde
termijn te voldoen, heeft Jobarco Arbo Advies & Training door het enkel plaatsvinden van één van bovenvermelde omstandigheden, het 
recht te zijner keuze de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, 
hetzij alle openstaande vorderingen terstond opeisbaar te laten zijn, zonder nadere ingebrekestelling.
Artikel 14: Incassokosten
14.1 Is de wederpartij in gebreke of verzuim ter zake de door hem na te komen verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van 
voldoening en/of kwijting in en buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De incassokosten zullen minimaal 25% van de hoogte 
der incassovordering bedragen. Tevens zullen de eventuele proceskosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 15: Reclames
15.1 Reclames ter zake van facturen, dienen binnen 8 dagen na de beëindiging der werkzaamheden dan wel na factuurdatum schriftelijk bij 
Jobarco Arbo Advies & Training te zijn gemeld.
15.2 Na het verstrijken van de bovengenoemde termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 
Het staat Jobarco Arbo Advies & Training vrij om na deze termijn ingebrachte reclames eventueel niet meer in behandeling te nemen.
15.3 In het geval de reclames door Jobarco Arbo Advies & Training gegrond worden bevonden, is deze uitsluitend verplicht een deugdelijke 
oplossing te geven voor de gerezen problematiek, zonder dat de wederpartij recht heeft op welke andere vergoeding dan ook.
15.4 De betalingsverplichting van de wederpartij wordt door reclamering niet geschorst, terwijl de wederpartij dan niet van de 
betalingsverplichting zal zijn ontslagen.
Artikel 16: Geschillen
16.1 Deze algemene voorwaarden, de door de leverancier en de wederpartij gesloten overeenkomsten, evenals de uitvoering daarvan, 
worden beheerst door het Nederlandse recht.
16.2 Alle geschillen welke ontstaan tussen Jobarco Arbo Advies & Training en de wederpartij naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, 
die door Jobarco Arbo Advies & Training en wederpartij gesloten overeenkomsten, evenals de uitvoering daarvan, zullen worden voorgelegd 
aan de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, welke bij uitsluiting bevoegd wordt geacht van deze geschillen kennis te nemen, 
tenzij de Kantonrechter bevoegd is.
Artikel 17: Kennisname en wijziging van deze voorwaarden
17.1 Jobarco Arbo Advies & Training voorziet elke nieuwe uitgave van de algemene voorwaarden van een versienummer en datum.
17.2 Van toepassing is steeds die versie welke gold ten tijde van de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst. 
In de offerte van Jobarco Arbo Advies & Training zal worden verwezen naar de toepasselijke versie van de algemene voorwaarden. 
Als bijlage van de offertes van Jobarco Arbo Advies & Training worden deze voorwaarden altijd bijgevoegd.